Home

detail

จำหน่ายซอฟท์แวร์ สำหรับบริหารธุรกิจต่างๆ
เช่น โปรแกรมร้านขายยา ขายปลีกและขายส่ง , โปรแกรมร้านขายอะไหล่ ขายปลีกและขายส่ง, โปรแกรมร้านขายรถ ขายสด ขายไฟแนนซ์ และขายผ่อนเช่าซื้อ , โปรแกรมคาร์แคร์ , โปรแกรมปั๊มน้ำมัน โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท โปรแกรมให้เช่าที่พักอาศัย โปรแกรมร้านจำหน่ายเสื้อผ้า และอื่นๆ

ให้บริการด้านการพัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของผู้ใช้(Software Development on Demand)
เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจอย่างอิสระซึ่งซอฟท์แวร์ที่ได้จะต้องมีการวิเคราะห์จากระบบงานจริงโดยละเอียด ครบถ้วน สอดคล้องกับระบบธุรกิจของลูกค้า ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการจัดการ และจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านซอฟท์แวร์เพื่อตอบสนองในทุกธุรกิจ   ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่   ให้มีโอกาสเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ในงบประมาณที่ท่านต้องการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและบริหารธุรกิจอย่างมีศักยภาพ

บริการให้คำปรึกษาและดูแลระบบสารสนเทศและเครือข่าย
งานบริการด้าน Server & Backup Solution ,
งานบริการด้าน Antivirus Client/Server Solution,
งานบริการด้าน Network Solution,

.